РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане

Описание на услугата

 

Чрез тази услуга се изчислява прогнозен дневен размер на парично обезщетение за бременност и раждане към посоченa бъдеща дата. Услугата не се изпълнява, ако вече е отпуснато парично обезщетение за бременност и раждане от посочената дата или от дата до 10 месеца преди нея.

За изчисляване на прогнозния дневен размер на паричното обезщетение за бременност и раждане се използват наличните данни в информационната система на НОИ за брутно трудово възнаграждение/ осигурителен доход, съответно нетно възнаграждение, а за бъдещи месеци от 24-месечния базисен период, за които няма данни в Регистъра на осигурените лица (РОЛ) – въведени от лицето суми за брутно трудово възнаграждение/ осигурителен доход, съответно нетно възнаграждение. Програмният продукт не изчислява нетно възнаграждение.

Не се прави преценка на правото на парично обезщетение за бременност и раждане на лицето, т.е. приема се, че са изпълнени необходимите условия.

Необходимо е лицето да въведе дата на предстоящо раждане (термин) или дата на начало на отпуск с право на обезщетение за бременност и раждане или при раждане на дете, която да бъде в рамките на една календарна година напред, считано от деня, в който се ползва услугата.

 

Важно!

·       Дневният размер на паричното обезщетение има предварителен, прогнозен характер при въдените от лицето и извлечени от РОЛ първоначални данни;

·       При промяна на законодателството и информацията в РОЛ на лицето, НОИ не носи отговорност за получаване друг размер на реалното дневно обезщетение;

·       Липсата на информация в РОЛ може да се дължи на: неподаването й от съответния осигурител/ самоосигуряващ се; наличие на осигурено време в специалните ведомства, която информация е класифицирана и не може да бъде включена в автоматичното изчисляване.

Изпълнението на услугата изисква достъп до лични данни. За целта се въвежда личен идентификатор /ЕГН, личен номер на чужденец или служебен номер/, чиято защита се осигурява чрез въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ.

Процедура по получаване на персонален идентификационен код (ПИК) от осигурените лица