НОИ Национален осигурителен институт
Skip Navigation Links

 Описание на услугата

 

Чрез тази електронна услуга се изчисляват прогнозен индивидуален коефициент (ИК) и прогнозен размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст за лица, на които не е отпусната такава от държавното обществено осигуряване (ДОО). За целта се използва информацията за осигурителен стаж и доход, подавана след 31.12.1996 г. от осигурителите/самоосигуряващите се лица в Регистъра на осигурените лица (РОЛ), както и въведената от лицето - ползвател на електронната услуга информация за осигурителен стаж и осигурителен доход за периоди преди 01.01.1997 г.

Изчисляването на прогнозни стойности чрез услугата се извършва, при условие че в РОЛ за лицето са налични данни за минимум 36 месеца осигурителен стаж и доход след 1999 г. 

Чрез услугата не се прави преценка дали лицето е придобило право на пенсия, съобразно възрастта и осигурителния му стаж, т.е. за целите на изчисляването условно се приема, че то отговаря на изискванията за пенсиониране по Кодекса за социално осигуряване (КСО).

За пенсиите за осигурителен стаж и възраст с начална дата след 31.12.2018 г. електронната услуга дава възможност за изчисляване на прогнозен индивидуален коефициент по два начина - както съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 8 и 9 КСО ("нова методика"), така и съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 4 - 7 КСО ("стара методика").


1. Изчисляване на прогнозен индивидуален коефициент по реда на чл. 70, ал. 8 и 9 КСО ("нова методика"):

За изчисляване на прогнозния ИК се използват наличните в РОЛ данни за осигурителен доход на лицето за периода от 01.01.2000 г. до последния месец с обявен от НОИ среден осигурителен доход за страната, включително.

Индивидуалният коефициент се изчислява, като сборът на месечните съотношения между осигурителния доход на лицето за месеца и средния осигурителен доход за страната за същия месец се раздели на сбора от съотношенията между броя на работните дни, за които се отнася осигурителният доход на лицето за съответния месец, и броя на работните дни през месеца – за всички месеци, участващи при изчисляване на индивидуалния коефициент. Отработените часове от лицето се изчисляват пропорционално на законоустановеното работно време.

При изчисляването на ИК на лице, родено след 31.12.1959 г., осигурителният доход за всеки месец, през който лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд (УнПФ), се намалява с дохода, определен въз основа на съотношението за съответния месец между размера на осигурителната вноска за универсалния пенсионен фонд и размера на вноската за фонд "Пенсии" на ДОО за трета категория труд, за лицата, родени преди 01.01.1960 г.

За осигуряваните в УнПФ лица чрез електронната услуга се изчислява прогнозен индивидуален коефициент и прогнозна пенсия по два начина – както в пълен размер без намаление на осигурителния доход (напр. ако лицето е променило осигуряването си по чл. 4б от КСО или средствата му от УнПФ са прехвърлени във фонд “Пенсии” на ДОО), така и с намаление на размера.

Индивидуалният коефициент не може да надхвърля средноаритметичната стойност на месечните съотношения между максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, и средния месечен осигурителен доход за страната – за месеците след 31.12.1999 г., участващи при изчисляването на индивидуалния коефициент.


2. Изчисляване на прогнозен индивидуален коефициент по реда на чл. 70, ал. 4 - 7 КСО ("стара методика"):

За изчисляване на прогнозния ИК се използват:

- наличните в РОЛ данни за осигурителен доход на лицето за периода след 31.12.1996 г. до последния месец с обявен от НОИ среден осигурителен доход за страната, вкл.,

- въведената от лицето информация за продължителността на осигурителния/трудовия му стаж, положен преди 01.01.1997 г.,

- въведената от лицето информация за размера на осигурителния му доход за избран от него период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж преди 01.01.1997 г.

Индивидуалният коефициент в тези случаи се изчислява, като се определят:

1. съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода до 31.12.1996 г., вкл. и средномесечната работна заплата за страната за същия период, обявена от Националния статистически институт;

2. съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода след 31.12.1996 г. и средномесечния осигурителен доход за страната за същия период.

Изчисляването на ИК се извършва като всяко от горните съотношения се умножава съответно по броя на месеците, за които то е установено, и сборът на получените произведения се разделя на общия брой на месеците, включени в двата периода. Когато лицето няма осигурителен доход след 31.12.1996 г., индивидуалният коефициент е равен на съотношението по т. 1, а когато осигурителният му доход е изцяло след тази дата, индивидуалният коефициент е равен на съотношението по т. 2.

При изчисляването на индивидуалния коефициент на лице, родено след 31.12.1959 г., осигурителният доход за месеците, през които то е осигурявано в УнПФ, се намалява с дохода, определен въз основа на коефициент, представляващ среднопретеглено съотношение за тези месеци между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд "Пенсии" на ДОО за трета категория труд, за лицата, родени преди 01.01.1960 г., по ред, определен с Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС).

За осигуряваните в УнПФ лица се изчислява прогнозен индивидуален коефициент и прогнозна пенсия по два начина – както в пълен размер без намаление на осигурителния доход (напр. ако лицето е променило осигуряването си по чл. 4б от КСО или средствата му от УнПФ са прехвърлени във фонд “Пенсии” на ДОО), така и с намаление на размера.


Важно! Моля да имате предвид следното:

Електронната услуга е съобразена с новите изисквания за изчисляване на намалението на индивидуалния коефициент съгласно приетите промени в чл. 70, ал. 10 и 19 от Кодекса за социално осигуряване, които влизат в сила от 01.09.2021 г., като редът и начинът за прилагането им е определен в чл. 21а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. С промените се цели при изчисляването на коефициента да се постигне по-малко по размер намаление, като за целта са взети предвид:

  •  трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. вкл. – при определяне размера на вноската за фонд „Пенсии“ на ДОО за трета категория труд, за лицата, родени преди 01.01.1960 г.
  • броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж, определена като брой месеци с осигуряване в държавното обществено осигуряване, като месеците с осигуряване в УнПФ и ДОО са календарните месеци, за които са внесени или дължими осигурителни вноски.

Важно е да знаете, че намалението на индивидуалния коефициент е строго индивидуално за всяко отделно лице, като това зависи пряко от неговата осигурителна история и конкретните периоди на осигуряване.

При определяне на прогнозния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се взема предвид средномесечния осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца с обявен доход, предхождащи датата, от която се изчислява прогнозната пенсия. Тежестта за всяка година осигурителен стаж е 1,2 на сто и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.


Важно! НОИ Ви обръща внимание, че:

  • Изчисленият размер на пенсията чрез тази електронна услуга има предварителен, прогнозен характер, определен на база въведените от лицето и наличните в Регистъра на осигурените лица (РОЛ) данни.
  • Осигурителният доход на самоосигуряващите се лица е формиран от наличните в РОЛ данни за месечния осигурителен доход, върху който са внесени авансово осигурителни вноски. Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица не е взет предвид при определяне на прогнозния размер на пенсията, но той участва при определянето на нейния действителен (реален) размер в пенсионното производство, което започва с подаване на заявлението за отпускане на пенсията.
  • В резултат от промяна в законодателството или вследствие на изменения или наличие на разлики в данните за осигурителния стаж и доход на лицето или на други данни, използвани при изчисляването на прогнозната пенсия, може да бъде определен друг размер на реално отпуснатата пенсия, за което НОИ не носи отговорност.
  • Липсата на информация в РОЛ може да се дължи на:

    - съответният осигурител/възложител/самоосигуряващ се не е подал необходимите данни за осигуреното лице;

    - лицето е работило във ведомство, информацията за което е класифицирана и не може да се ползва от електронната услуга.

Изпълнението на услугата изисква достъп до лични данни, поради което достъпът до нея се осигурява чрез въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, както и на личен идентификатор (ЕГН, личен номер на чужденец или служебен номер).

Процедура по получаване на персонален идентификационен код (ПИК) от осигурените лица